As Seen In

Kin Yoga Mats in Stylist Magazine
 
Kin YOga Mats in Forbes
Kin Yoga Mats in Tatler
 
             Kin Yoga mats in Om Yoga magazine
 
Kin yoga mats in get the gloss
 
 
      
 
As seen in get the gloss
Kin yoga mats in womans fitness magazine
 
Kin Yoga Mats in dailty mail
 
Kin yoga mats in daily express